foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

<!doctype html>

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • formularz kontaktowy nie posiada dołączonych etykiet tekstowych
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • Czytanie zawartości strony przez lektora
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Powiększony kursor

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Cieślak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43) 677-72-34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz.

Wejście do głównego budynku szkoły ograniczają schody. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków. Czynne jest w godzinach pracy szkoły. Wejście do szkoły od strony basenu poza schodami posiada podjazd dla wózków.
W budynku szkoły na parterze przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier co umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do pomieszczeń obsługi interesantów oraz wielu pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność szkoły.
W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu, przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.