foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

Z aprobatą pani dyrektor Heleny Rajewskiej oraz za zgodą rodziców uczniowie klasy II E rozpoczęli realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”. W ciągu tego roku szkolnego uczniowie wyruszą do 5 krain: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii, Odwagi. W czasie zajęć rozwijane będą u dzieci kompetencje emocjonalne i społeczne. Projekt przyczyni się do atrakcyjnej realizacji Podstawy Programowej oraz kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

 

Projekt ma na celu:

- wprowadzenie uczniów w świat wartości,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom,
- integracje, adaptacje, poprawę atmosfery po powrocie dzieci do szkoły po okresie zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID-19,
- edukację i prewencję emocjonalną,
- kształtowanie inteligencji emocjonalnej, rozpoznawania swoich uczuć i innych,
- wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywania barier;
- integrację zespołu klasowego.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.