foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Czas wakacji to czas podróży i zwiedzania. 
Jeśli zobaczysz miejsce szczególnie ważne dla naszego narodu
lub związane z historią naszej Ojczyzny weź udział w Konkursie!!!!!!!!!

 Szkolny Konkurs na upamiętnienie odwiedzanych miejsc  naszego regionu lub kraju w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę
Nasza Szkoła we współpracy z hufcem ZHP Sieradz organizuje konkurs na upamiętnienie odwiedzanych podczas wakacji miejsc chwały, bohaterstwa, męczeństwa narodu polskiego w regionie, kraju czy też poza jego granicami.
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

Obejmuje następujące grupy wiekowe:

 • I grupa: klasy IV – VI
 • II grupa: klasy VII - VIII i oddziały gimnazjalne

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia i opisu miejsca pamięci, chwały, bohaterstwa i męczeństwa narodu polskiego w regionie, kraju czy też poza jego granicami oraz dodatkowo przywiezienie garści ziemi z tego miejsca.

Przy ocenianiu i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę:

 • oryginalność, pomysłowość
 • samodzielność
 • estetyka wykonania.

 

Konkurs trwa od 22 czerwca do 25 września 2018 roku.

Prace należy składać u p. Anetty Świeszczakowskiej lub u p. Grzegorza Szkudlarka.

 

Szczegółowe informacje w regulaminie.

 

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu na upamiętnienie odwiedzanych miejsc
 naszego regionu lub kraju
 w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

 

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu we współpracy z Hufcem ZHP w Sieradzu.

Cele konkursu:

 • uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej
 • wzbudzenie zainteresowania historią odwiedzanych miejsc
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania
 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • wyrabianie poczucia estetyki
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań

 

Uczestnicy:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.
 • Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
 • I grupa: klasy IV – VI
 • II grupa: klasy VII - VIII i oddziały gimnazjalne

 

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zdjęcia i opisu miejsca pamięci, chwały, bohaterstwa i męczeństwa narodu polskiego w regionie, kraju czy też poza jego granicami oraz dodatkowo przywiezienie garści ziemi z tego miejsca.
 • Dopuszcza się tylko własne prace fotograficzne wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
 • Każde zdjęcie musi posiadać opis zawierający informację o przedstawionym miejscu.
 • Zdjęcia konkursowe o dobrej widoczności - najlepiej o wymiarach 20x30
 • Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.
 • Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 • Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Odpowiedzialność za zgodność z prawem ponosi uczestnik konkursu.
 • Garść ziemi z danego miejsca należy umieścić w pojemniku, który można odebrać w siedzibie Hufca ZHP w Sieradzu ul. J. Piłsudskiego 7. Szczegółowe informacje dotyczące tej części konkursu można uzyskać pod nr tel.: 501-899-354.
 • Konkurs trwa od 22 czerwca do 25 września 2018 roku.
 • Prace należy złożyć u p. Anetty Świeszczakowskiej lub u p. Grzegorza Szkudlarka w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 r.
 • Złożone prace przechodzą na własność organizatora. Zdjęcia wraz z opisem zostaną wystawione w holu szkoły, natomiast pojemniki z ziemią zostaną przekazane do Hufca ZHP w Sieradzu i w Uroczystość 100. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości ziemia zostanie uroczyście złożona do specjalnej szkatuły.
 • Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku dla celów związanych z konkursem.
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:

 • Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz ewentualne wyróżnienia.
 • Uroczyste rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.