foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasz Facebook

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  • Dzieci z obwodu naszej szkoły – rodzice / opiekunowie prawni składają do 21.02.2022 r. w sekretariacie szkoły ZGŁOSZENIE (formularz do pobrania tutaj lub na stronie Urzędu Miasta), podpisane przez obojga rodziców / opiekunów prawnych. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. 
  • Dzieci spoza obwodu, dla których nasza szkoła jest pierwsza na liście preferencji – rodzice / opiekunowie prawni wypełniają ELEKTRONICZNY WNIOSEK dostępny na Portalu dla Rodziców pod adresem:

          www.sieradz.podstawowe.vnabor.pl

                                                           lub   

          https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/sieradz,

następnie drukują go, podpisują i składają w sekretariacie naszej placówki w terminie 01.-11.03.2022 r. wraz ze stosownymi do sytuacji dziecka załącznikami:

- oświadczeniem rodziców/ opiekunów prawnych o tym, że rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do naszej szkoły,

- oświadczeniem rodziców / opiekunów prawnych o tym, że dziecko zamieszkuje w odległości nieprzekraczającej 3 km od szkoły,

- oświadczeniem rodziców / opiekunów prawnych o tym, że dziadkowie zamieszkują w odległości nieprzekraczającej 2 km od szkoły,

- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające, że rodzic / opiekun prawny pracuje w odległości nieprzekraczającej 2 km od szkoły (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły).

W każdym z wyżej wymienionych oświadczeń powinna znaleźć się klauzula o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do placówki.

Wyniki rekrutacji uczniów mieszkających poza obwodem szkoły zostaną ogłoszone 21.03.2022 r.

Następnie, w terminie 22. – 28.03.2022 r., rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w wyniku rekrutacji potwierdzają swoją wolę składając w sekretariacie placówki stosowne pisemne oświadczenie.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 30.03.2022 r.

 

  • Kandydaci do klasy sportowej podlegają rekrutacji, niezbędne jest więc wypełnienie elektronicznego wniosku i złożenie jego papierowej wersji w szkole (tak, jak w przypadku dzieci spoza obwodu) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania dziecka do klasy sportowej.

Próba sprawności fizycznej odbędzie się 16.03.2022 r. o godzinie 17.00, a ogłoszenie jej wyników nastąpi 17.03.2022 r.

 

 

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.