foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NAUCZYCIEL W OCZACH DZIECKA”

Organizator: Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu

Cele konkursu:
- kształtowanie szacunku do pracy nauczyciela;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci;
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci rozwijanie kreatywności twórczej dzieci;
- wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

Zasady  konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

Tytuł konkursu :   „Nauczyciel w oczach dziecka”
-Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, będącą portretem nauczyciela zgodnie z tematem konkursu. Format pracy plastycznej: A4 .Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, bibuły, kaszy itp., z możliwością eksponowania   w ramie pod szkłem). Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania.

Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie (pismem drukowanym) podać następujące informacje:

- tytuł ( imię osoby z portretu),
- imię i nazwisko autora pracy, klasa autora pracy,

Termin konkursu: prace należy składać do dnia 10.10.2018r. w świetlicy szkolnej, sala 137

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

Uwagi organizatorów:

  1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
  1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
  2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu Rights Reserved.